All Events

Date/Time Event
27th September 2018
7:00 pm - 8:30 pm
COMMENTARY OF HOLY SCRIPTURE - ՍՈՒՐԲ ԳՐՔԻ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ
Bishop’s House, Ealing London
4th October 2018
7:00 pm - 8:30 pm
COMMENTARY OF HOLY SCRIPTURE - ՍՈՒՐԲ ԳՐՔԻ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ
Bishop’s House, Ealing London
9th October 2018
7:00 pm - 8:30 pm
DISCUSSIONS ON MODERN SPIRITUAL TOPICS - ԶՐՈՅՑ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀՈԳԵՒՈՐ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Jakobs, Kensington London
11th October 2018
7:00 pm - 8:30 pm
COMMENTARY OF HOLY SCRIPTURE - ՍՈՒՐԲ ԳՐՔԻ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ
Bishop’s House, Ealing London
18th October 2018
7:00 pm - 8:30 pm
COMMENTARY OF HOLY SCRIPTURE - ՍՈՒՐԲ ԳՐՔԻ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ
Bishop’s House, Ealing London
23rd October 2018
7:00 pm - 8:30 pm
DISCUSSIONS ON MODERN SPIRITUAL TOPICS - ԶՐՈՅՑ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀՈԳԵՒՈՐ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Jakobs, Kensington London
25th October 2018
7:00 pm - 8:30 pm
COMMENTARY OF HOLY SCRIPTURE - ՍՈՒՐԲ ԳՐՔԻ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ
Bishop’s House, Ealing London
31st October 2018
7:00 pm - 8:30 pm
COMMENTARY OF HOLY SCRIPTURE - ՍՈՒՐԲ ԳՐՔԻ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ
Bishop’s House, Ealing London
7th November 2018
7:00 pm - 8:30 pm
COMMENTARY OF HOLY SCRIPTURE - ՍՈՒՐԲ ԳՐՔԻ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ
Bishop’s House, Ealing London
13th November 2018
7:00 pm - 8:30 pm
DISCUSSIONS ON MODERN SPIRITUAL TOPICS - ԶՐՈՅՑ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀՈԳԵՒՈՐ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Jakobs, Kensington London
1 2

Powered by Events Manager

St Yeghiche Church Parish London United Kingdom